Структура

РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА АНЕСТЕЗИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
избрано на Отчетно-изборното събрание,проведено на 3.10.2009 г.
по време на ХVІ Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с
международно участие в София, България.

Избран нов председател: Проф. д-р Николай Петров, дм, считано от 3.04.2010 г.
Предишен председател: Проф. Иван Смилов, дмн до 3.04.2010 г.
Зам. Председатели: Проф. д-р Димитър Карадимов, дмн

Доц. д-р Силви Георгиев, дм

Секретар: Ст. н. с. ІІ ст. Стоян Миланов, дм
Касиер: Д-р Петър Турлаков
Член на ръководството: Д-р Петър Загорчев
Технически секретар: Кети Христова

 

Членове:

Проф. д-р Радко Радев, дмн

Доц. д-р Атанас Темелков, дм
Доц. д-рЧавдар Стефанов, дм
Доц. д-р Вилиян Платиканов, дм
Доц. д-р Георги Царянски, дм
Доц. д-р Пламен Кенаров, дм
Д-р Георги Матев

Ръководство

  AnestNew    

 

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО 

ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ


България, София 1606,   бул. „Св. Г. Софийски” №3, тел: +35929225788; факс: +35929226053, ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg

          Председател:           

чл.кор. проф. Николай Петров, д.м.н.

 

 

          Заместник - председатели:

 

1. Проф. Атанас Георгиев Темелков, дмн

           2. Проф. Вилиан Платиканов, дмн

 

          Управителен съвет в състав:

 

 

       Чл.кор. проф. Николай Петров, дмн

 

       Проф. Силви Георгиев, дмн

 

       Проф. Атанас Темелков, дмн

 

       Проф. Чавдар Стефанов, дмн

 

       Проф. Христо Бозов, дмн

 

       Проф. Вилиан Платиканов, дмн

 

       

       Проф. Стоян Миланов, дм

 

       Проф. Пламен Кенаров, дмн

 

       Проф. Евелина Одисеева, дм

 

       Проф. Валентин Власаков, дмн

 

       Д-р Любомир Бакаливанов, дм

 

       Доц. Мария Атанасова, дм

 

       Доц. Мая Белитова, дм

 

       Доц. Георги Арабаджиев, дм

       Д-р Антон Григоров

 

 Контролен съвет на сдружението в състав:

 

Председател:  1. д-р Ралица Маринова

Членове:           2. д-р Сибила Веселинова Маринова

                                         3. д-р Пламен Ценов Блажев

 

 

Устав

УСТАВ

НА ДРУЖЕСТВО НА АНЕСТЕЗИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГЛАВА I.                  СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.1. Дружество на анестезиолозите в България е независима и доброволна организация на обществени начала на анестезиолозите -реаниматори, които работят в областта на медицината, стоматологията и здравеопазването като цяло, както и на специализантите в тази област.
В текста на този Устав думата “Дружество” замества израза “Дружество на анестезиолозите в България”. Наименованието на Дружеството се транслитерира в кореспонденцията по следния начин
Society of anesthesiology in Bulgaria.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. София 1606, район Триадица, бул. „Георги Софийски” 3 ВМА – Катедра Анестезиология и Интензивно Лечение. 

Чл. 3. Дружеството осъществява своята дейност в полза на своите членове -специалистите анестезиолози и специализантите по анестезиология и интензивно лечение в България.

Чл. 4. Дружеството е колективен член на „Съюза на българските медицински специалисти“, съгласно решение на Общото събрание на сдружението. Дружеството членува в сродни международни организации или си сътрудничи с тях с оглед, постигане на своите цели на основата на широкото международно сътрудничество.

Чл. 5. Дружеството има следните цели:

            а) да стимулира научно - изследователската дейност в областта на анестезиологията и интензивната медицина; 

б) да поддържа квалификацията на своите членове и на другите лекари анестезиолози - реаниматори; 
            
в) да координира и подпомага дейността на своите клонове; 
           
г) да сътрудничи и подпомага сътрудничеството с международни научни медицински организации и със сродни организации в чужбина за най-бързо пренасяне на техните постижения в България, както и за популяризирането на постиженията на българските анестезиолози в чужбина.

Чл. 6. /1/ Сдружението ще постига целите си със следните средства:

а) Организиране и провеждане на регулярни срещи, презентации, дискусии, семинари и други мероприятия за членовете на сдружението за обмяна на научна информация и опит и съвременни методики във връзка с предмета и целите на сдружението;

б) Организиране и провеждане на постоянно сътрудничество с професионални организации, институции и научни оргиназации в страната и в чужбина, обмен на технологии, научни постижения, информация и идеи във връзка с развитието на анестезиологията и интензивното лечение;

с) Разработване на предложения за регламентиране и/или за промени в нормативната уредба, свързана с предмета на дейност и целите на сдружението;

д) Представляване и защитаване интересите на членовете на сдружението, свързани с целите и предмета на дейност на сдружението;

         е) Участие в други юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и задачите му.

Чл. 7. /1/. Сдружението има следния предмет на дейност:

          а) Благоприятстване популяризирането на съвременните насоки за развитие на анестезиологията и интензивното лечение;

б) Създаване на активна платформа за обмен на мнения, научни постижения, опит и позиции по актуални проблеми, свързани с развитието на анестизиологията и интензивното лечение;

         с) Изработване на единни насоки за работа и взаимодействие между държавни органи, здравни заведения и съсловни организации с цел прилагане на най-добрите и съвременни научни методи и практики, касаещи анестезиологията и интезивното лечение;

         д) Организиране и провеждане на семинари, школи, курсове и други форуми за повишаване квалификацията на медицинските специалисти, работещи в областта на анестезиологията и интензивното лечение;

       е) Утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика на медицинските специалисти в областта на анестезиологията и интензивното лечение;

          /2/ Дейността на сдружението се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящият Устав и решенията на неговите органи на управление.


Чл. 8.
Дружеството е независимо от всякакви политически организации и сдружения, които си поставят политически цели. То сътрудничи с всички държавни и обществени организации, които си поставят сродни на неговите цели и биха подпомагали осъществяването на целите на Дружеството.


Чл.
9. Дружеството:

         а) посредством свои делегати взема участие в Общото събрание на Съюза на българските медицински специалисти;


         б) посредством свои избрани членове участва в ръководните органи на Съюза
българските медицински специалисти;


         в) посредством Управителния Съвет на Съюза на
българските медицински специалисти може да изисква информация за протичането на каквато и да било дейности и събития по линия на Съюза;


         г) предлага чрез Съюза за отличаване и награждаване на ценни постижения на свои членове;


         д) предлага свои членове за удостояване с отличията на Съюза и награждава членовете си за активна организационна и научна дейност;


         е) предлага чрез Съюза изтъкнати учени за избор на член - кореспонденти и действителни членове на БАН;


Чл.10. Дружеството предлага на Съюза делегати за участие в международни и национални прояви на други страни.

ГЛАВА II .                  РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл.11./1/ Ръководни органи на Дружеството са Общото събрание, Управителният съвет, Председателя и Контролния съвет.

/2/ Управителният, Контролният съвет, Председателят и заместник председателите се избират от Общото събрание с явно гласуване.

Чл. 12. /1/Общото събрание се свиква на всеки 2 години , а отчетно -изборното събрание на всеки 4 години;

/2/ Мандатът на Председателя на Дружеството, Управителният съвет и Контролния съвет е 4 години. Председателят на Дружеството и заместник председателите се избират от Общото събрание и са членове на Управителния съвет по право. Председателят може да бъде избиран само за два последователни мандата. Предишният Председател остава на поста си още 6 месеца след избирането на Новия Председател. Новоизбраният Председател започва мандата си 6 месеца след избирането си, като в този период е член на Управителния съвет. След изтичането на 6 месечния период ( период за приемственост ) предишният Председател предава функциите си на Новоизбраният Председател, като след това той остава член на Управителния съвет.

Чл.13. Общото събрание :

а) Разглежда дейността на Дружеството и определя по-нататъшните му насоки за развитие, както и обсъжда актуални проблеми, свързани с развитието на специалността; 

б) Прави промени и допълнения в Устава. 

Конгресът провежда своята работа при присъствие на не по-малко от 200 делегати. По изключение, при неявяване на необходимия брой делегати, Общото събрание се отлага с 1 час и с гласуване се приема да се проведе при наличния брой делегати.
Решенията се вземат с обикновено
мнозинство.


Чл.1
4. Управителният съвет на Дружеството се състои от 16 члена плюс 1 член, избран за представител в ESA.

Чл.1 5. Управителният съвет:
      а) координира международните и националните конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви, организирани в страната;
       б) ежегодно изслушва отчет на Председателя за работата на Дружеството и ръководството му и взема съответни решения;
       в) взема решения за свикване на извънредни Общи събрания;

Чл.16 /.1/Управителният съвет на Дружеството е ръководен орган на Дружеството в периода между две общи събрания.
/2/Управителният съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.

/3/ Управителният съвет се състои от: Новоизбран Председател , Предишен Председател, Двама Заместник Председатели, секретар, и 12 членове.
 

Чл.17. Управителният съвет на Дружеството има следните задачи: 

а) съставя плановете на конгресите, конференциите, симпозиумите и другите международни и национални научни прояви и ги представя; 

б) обсъжда предложенията за участие в международни и национални научни прояви в други страни и взема съответни решения; 
            в) съставя плана за работата на Дружеството за годината; 

            г) присъжда награди за активна научна и организационна дейност; 

            д) получава информация за международни и национални конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви.


Чл.18. Управителният съвет на Дружеството взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанията му членове. Текущите въпроси по дейността на Дружеството се решават в оперативен порядък от Председателя, респективно заместник председателите и секретаря.


Чл. 19. Контролният съвет на Дружеството се състои от председател и двама члена и се избира за период от 4 години от Общото събрание с явно гласуване за не повече от два мандата.
Контролният съвет наблюдава правилното използване на материалните и финансови средства на Дружеството и представя за това отчетен доклад пред Общото събрание. 
 

Чл.20. При Дружеството се създава съвет за изследователска и внедрителска дейност, който: 

           а) сключва договори за извършване на изследвания с отделни организации, фирми и т.н., като анализи и оценки на медикаменти, технологии, апаратури и пр.           

           б) формира изследователски екипи.

ГЛАВА III .                    ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Чл.21. /1/Членовете на Дружеството са лекарите анестезиолози -реаниматори, и специализанти, работещи в областта на анестезиологията и интензивната медицина.

/2/ Приемането на нови членове става с подаването на писмена молба до Управителния съвет.
 
Чл.22. Редовните членове имат следните права: 
 
         а) да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции; 

          б) да вземат участие в проявите, организирани от Дружеството и Съюза, и да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до тяхната дейност;      

          в) да избират и да бъдат избирани като членове на ръководни органи на Дружеството;       

          г) да сътрудничат в изданията на Дружеството и Съюза. 
 
 
Чл.23. Редовните членове имат следните задължения: 

а) да полагат постоянни усилия за повишаване равнището на общите и специалните си медицински познания, да следят постиженията в своята специалност и да ги прилагат в практиката.

б) да участват активно в дейността на Дружеството и неговите клонове, като посещават редовно заседанията и изнасят съобщения, доклади, резултати от научните си проучвания и от клиничния си опит;

в) да плащат редовно годишния си членски внос в Дружеството.
 

Чл.24. Управителният съвет може да провъзгласява за почетни членове на Дружеството български и чуждестранни учени с особено големи заслуги за развитието на анестезиологията и интензивната медицина. 
 

Чл.25. Почетните членове получават грамоти и почетен знак на Дружеството. Те не плащат такса участие в прояви, организирани от Дружество.

ГЛАВА IV .            ПРИХОДИ, РАЗХОДИ, БЮДЖЕТ

Чл. 26. Приходите на Дружеството се формират от приходи по договори за изследвания, подготовка на научни прояви, проценти и лихви от влогове, субсидии, членски внос и дарения.  

Чл. 27. Бюджетът на Дружеството предвижда годишните приходи и разходи по вид и размери;  

ГЛАВА V .                      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28. Дружеството се основава за неопределен срок. То може да прекрати своето съществуване по решение на Общото събрание, взето с мнозинство на 2/3 от всички делегати. 

Чл.29. Дружеството има собствен печат и емблема.


Чл. 30. Този устав е приет на 4 - ти Конгрес на Дружеството през 1990 година в гр. София и коригиран на 14- ти Конгрес на Дружеството в гр. Велико Търново през 2005 г. И последваща корекция на 16 – ти Конгрес на Дружеството в гр. София през 2009 г. и изменен на Общо събрание проведено по време на 18-я национален конгрес на 26.10.2013 г. в гр. Несебър.

 

Членство

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Членовете на Дружеството са лекарите анестезиолози-реаниматори, работещи в областта на анестезиологията и интензивната медицина.
Редовните членове имат следните права:
а) да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции;
б) да вземат участие в проявите, организирани от Дружеството и Съюза, и да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до тяхната дейност;
в) да избират и да бъдат избирани като членове на ръководните органи на Дружеството;
г) да сътрудничат в изданията на Дружеството и Съюза.
Редовните членове имат следните задължения:
а) да полагат постоянни усилия за повишаване на равнището на общите и специалните си медински познания, да следят постиженията в своята специалност и да ги прилагат в практиката.
б) да участват активно в дейността на Дружеството и неговите клонове, като посещават редовно заседанията и изнасят съобщения, доклади, резултати от научните си проучвания и от клиничния си опит;
в) да пращат редовно годишния си членски внос в Дружеството, в което членуват.

Почетни членове

 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО 

ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 


Управителният съвет може да провъзгласява за почетни членове на Дружеството български и чуждестранни учени с особено големи заслуги за развитието на анестезиологията и интензивната медицина.
Почетните членове получават грамоти и почетен знак на Дружеството, не плащат членски и други внодки за участие в прояви, организирани от избралото ги Дружество.

На различни форуми, организирани от Научното дружество са избрани за негови почетни членове редица български и чуждестранни специалисти по анестезиология и интензивно лечение, с принос към развитието на специалността и обучението на кадри у нас.

1. Проф. Й. Йорданов
2. Проф. А. Атанасов
3. Проф. А. Бовянски
4. Проф. Е. Стоянов
5. Проф. С. Саев
6. Prof. Steenberg
7. Prof. P. Coriat Dept d'Anesthesie-Reanimation, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, France
8. Prof. P. Viars Dept d'Anesthesie-Reanimation, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, France
9. Prof. Gurmann
10. Prof. D. Kettler Zentrum Anaesthesiologie, Rettungs-u-Intensivmedizin, Gottingen, Germany
11. проф. Виргил Димитров Градинаров (1995г)
12. Проф. Й. Янчулев
13. доцент Георги Колев Казанджиев ( 2005г)
14. Prof. J. Nojkov Clinical Center, Skopje, Macedonia
15. Prof. R.Jack London, UK
16. Prof. Y. Koga Chairman, Dept Anesthesiology, Kinki University School of Medicine, Japan
17. Prof. G. Park Addenbrooke's University Hospital, Cambridge, UK
18. Prof. A. Adams London, UK
19. Prof. A. Gullo Trieste , Italy
20. Доц. Б. Бадева
21. Доц. Г. Тенев
22. Проф. М. Димитров
23. Доц. С. Бояджиев
24. Prof . H . Adriaensen Director of the Dept of Anaesthesiology, Universiteit Antwerpen, Belgium
25. Prof. G. Hempelmann Direktor der Abteilung Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin, Justus-Liebig-Universitat Giessen, Germany
26. Prof Ph. Scherpereel Dept d'Anesthesie-Reanimation, Centre Hospitalier Universitaire, Lille, France
27. Prof. D. Wilkinson Honorary Secretary, CENSA, WFSA, London, UK
28. Доц. М. Щърбова
29. Prof. D. Niv
30. Prof. N. Rawal
31. Проф. д-р Иван Смилов, дмн
32. Доц. д-р Еленка Танева, дм
33. Доц. д-р Пенка Терзиначева, дм
34. Доц. д-р Панайот Димитров, дм
35. Prof. Jannicke Mellin-Olsen - Norway
36. Prof. Dragan Vucovic - Serbia
37. Prof. Zuhal Aykac - Turkey
38. Prof. Krzysztof Kuczkowski - USA

Search

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта